160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

ОУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ - ЦВЕТОЛИНА СИМЕОНОВА (2005 - 2020 г.) И МАРИЯ КОЛЕВА (от 2020 г.)

Директорът Цветолина Симеонова успява да изведе училището през трудните години на демократичен преход, като в частност на държавната политика в сферата на образованието въвежда делегиран бюджет и оптимизира училищната мрежа.

Материалната база постепенно се обновява.

Придобива модерен и привлекателен вид - черните дъски са заменени с бели, монтират се мултимедийни устройства в класните стаи, доставя се ново обзавеждане.

Изградена е достъпна архитектурна среда и втори евакуационен изход, извършен е ремонт на санитарните помещения.

В училището са внедрени мерки за енергийна ефективност по проект на Община Казанлък (2017 г.), подновена е настилката на спортната площадка.

Приоритет в дейността на училището е включването в национални проекти и програми за осигуряване на допълнителни средства:

 - Изграждане на червена алея, водеща до знаменните пилони и официална ученическа униформа (2009 г.) по модул „Ритуализация на училищния живот“ от НП „Училището - желана територия за ученика“.

- Участие три години със седем клуба в Проект „УСПЕХ“ – най-мащабния образователен европейски проект на МОН, по-късно продължен с проект „ТВОЯТ ЧАС“

- Проектът „Подпомагане образователния процес на деца и ученици със специални образователни потребности“ в продължение на две години спомогна за по-лесната социализация и адаптацията към училищния живот на учениците в затруднено положение.

Две години активна работа като партньор на Община Казанлък по Секторна програма „Коменски“ на тема „Подобни и различни – обичаи и традиции за изграждане на регионална, национална и европейска идентичност“.

Посрещнати са два пъти партньорите от Община Кошенчин – Полша, като са показани православните християнски празници, традиции и обичаи.

Създаване на два мажоретни състава „Мини Бамболино“ и „Бамболино“ с ръководител Стефка Събчева и барабанен състав с ръководители Михаил Христов и Станчо Станчев.

От 2010-2011 г. за помощник-директор е назначена Радост Петрова, която успешно подпомага учебната дейност.

Провежда се разнообразна и богата извънкласна дейност – участия в конкурси, организиране на състезания, честване на официални празници и исторически събития, спортни състезания и др. 

Успешни са изявите на вокална група „Камбани“.

Повишават се успехите и наградите за участие  в олимпиади и национални състезания.  

Многобройни златни, сребърни и бронзови медали са спечелени от участието в международното състезание „Математика без граници“ и „Моята Родина“.

С построяването на Паметника „Свети Паисий“ през 2015 г. по проект на скулптора Велин Дечков, училището става център на общоградските тържества за Деня на будителите - 1 ноември.

Извършен е оригинален препис на „История славянобългарска“ за 160-годишнината от създаването на училището.

 

ДИРЕКТОР МАРИЯ КОЛЕВА (от 2020 г.)

Назначена за директор през август 2020 г. след проведен конкурс.

С бързи темпове осъвременява материалната база в унисон с изискванията на новото време – обновяват се кабинетите, оборудват се с нови чинове и технически средства (интерактивни дисплеи, преносими компютри за учители и ученици, софтуер).

Изгражда площадка за провеждане на часовете по Безопасност на движение по пътищата. Санитарните помещения придобиват нов модерен облик.

Участва се в нови проекти и програми с външно финансиране, допринасящи за обогатяване на базата, квалификация на педагогическите специалисти, извънкласните занимания (наука, изкуства и спорт).

Училището е иновативно в сферата на българския език съвместно с дигиталните технологии.

Продължена е традицията да се завоюват медали и престижни награди в областта на науката, изкуствата, спорта.

Въвеждат се дейности в учебна градина, в която учениците отглеждат зеленчуци и цветя.

Патриотичната дейност по преписването на класически български книги или създаването на такива за велики българи с всяка година се обогатява.

Продължава традициите по ритуализация на училищния живот, като успешно  се доразвива и обогатява – нощно осветление (трикольор) на основната фасада на сградата; изграждане на постамент с училищна камбана по проект на скулптора Велин Дечков (изработил и този на паметника в двора на училището).

Въведена е ежедневна униформа за учениците, към която се присъединява и целият колектив от учители и служители.

Училището се гордее със своите най-млади възпитаници, които през последните две десетилетия са се издигнали в професионален план и израснали в управленската йерархия в България и по света.

Ангел Дончев - завършил Харвардския университет в гр. Кембридж, САЩ. По-късно във Вашингтон управлява Инвестиционен фонд, извършващ най-големите сделки в сферата на бизнеса.

Милен Радков - най-младият възпитаник на училището, спечелил през 2020 г.  важно място в престижната класация на  сп. „Форбс“ „30 под 30“ в категорията „Бизнес“ с предприемаческия си дух и иновативност.