160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

ОУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДИРЕКТОРА ПАВЛИНА ДИМИТРОВА (1971- 1975 г.)

Тласъкът напред и градивната енергия на учителския колектив продължава и при новия  директор – Павлина Димитрова и заместник-директора Христина Коларова.

С високо педагогическо майсторство учителският колектив е утвърден не само в града и окръга. За него се знае и в Министерството на народната просвета (МНП).

От учебната 1972-1973 г. директорът Павлина Димитрова приема нови учители - Ганка Турийска, Коля Турданова, Мария Бакърджиева, Динка Мирчева, Величка Караколева - начални учители, Мария Чернева - учител по история, Георги Топузлиев - учител по физика, Атанас Цветков, Борислав Иванов - учители по  физическо възпитание и спорт, Недялка Дончева – дружинен ръководител и др.

За проявен висок педагогически професионализъм и  творческа работа учителите, работили по експерименталния опит на МНП, получават по-висока квалификация:

През ноември  1972 г.:       

  • с орден „Кирил и Методий” І степен е удостоена Станка Дончева.
  • с орден „Кирил и Методий” ІІІ степен - Мария Кацарова.
  • с Първи клас квалификация - Геновева Василева.
  • с Втори клас са удостоени Станка Дончева и Станка Христова (учител по история).
  • с ІІ-ри клас са удостоени заместник-директорът Христина Коларова и учителите Ганка Турийска, Мария Кацарова, Коля Турданова, Милка Захариева и Велико Маринов.

През учебната1972- 1973 г. започва нова експериментална работа на тема: „Система във възпитателната работа“ под ръководството на Отдел „Народна просвета“ - Стара Загора.

 Редят се безброй открити уроци пред учители  и инспектори. На VІІІ  Национални педагогически четения в гр. Варна от 28 юни до 2 юли 1973 г. с Доклади за извеждане на педагогически опит  участват  учители Станка Дончева, Мария Кацарова, Йорданка Славчева и Геновева Василева, които се представят на много високо ниво и са удостоени с Грамота.

От 5 до 7.ІХ.1973 г.на Научно-практическа конференция в училище са изнесени 21 доклада по актуални проблеми на възпитанието и 8 от тях са класирани за окръжната конференция. От името на отдел „Народна просвета” при Окръжен Народен съвет - гр. Стара Загора инспекторът дава висока оценка за експерименталната работа.

Училището е оценено от родителите и става притегателен център за ученици.

През учебната 1973-1974 г. учениците стават 804, разпределени в 24 паралелки. През тази година за първи път те  получават безплатни учебници.

През учебната 1974-1975 г. започва нов експеримент на тема: „Възпитание и самовъзпитание” под ръководството на  проф. д-р Дечо Денев и доц. Людмил Станоев от СУ „Климент  Охридски”.

На научно теоретичната конференция, проведена на 28.V.1975 г. в присъствието на  инспектората на отдел „Народна просвета” гр. Стара Загора, специалисти от Института за усъвършенстване на учителите-гр. Ст. Загора, директори, заместник-директори и партийните секретари на училищата от Казанлък, се обсъжда опитът на учителите Геновева Василева, Виолета Радева и Милка Захариева. По експеримента се изказват научните ръководители  проф. д-р Дечо Денев и доц. Людмил Станоев от София, като дават висока оценка за работата и професионализма на учителите.

Своя опит по заложения експеримент  на тема „Възпитание и самовъзпитание“ учителите описват в доклади и повишават  квалификацията си. През  1974 г. Втори клас квалификация получават Димитър Ценков, Донка Ничева и Стефан Палазов, а Трети клас квалификация - Йорданка Славчева, Виолета Радева, Виолета Иванова (детска учителка).

Четири години при управлението на директора Павлина Димитрова на непрекъснат труд, на творчески опит, многобройни мероприятия, състезания, конкурси, спечелени множество награди и медали.

Училището се ползва с авторитет в града и върви успешно към възход.