160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Обществен съвет

Членове на Обществен съвет, избрани на събрание на родителите на 28.11.2022 г.

 

Редовни членове на Обществения съвет:

Нели Александрова Тодорова - родител, председател на Обществения съвет

Вели Юсуфов Кехайов - родител, член на Обществения съвет

Цветомира Георгиева Денинска - Йовчева - родител, член на Обществения съвет

Елина Анастасова Кузманова - родител, член на Обществения съвет

Румяна Сандалова - старши експерт "Образование" в Община Казанлък

 

Резервни членове на Обществения съвет:

Габриела Попова - старши експерт "Образование" в Община Казанлък

Христина Иванова Кючукова - родител, първа резерва

Димитрина Атанасова Манолова - родител, втора резерва

Цвета Тодорова Калайджиева - родител, трета резерва

Селвет Гюрсел Челик - родител, четвърта резерва