160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Обществен съвет

Членове на Общесвен съвет, избрани на събрание на родителите на 26.11.2019г.

 

Редовни членове на Обществения съвет:

Румяна Сандалова - старши експерт "Образование"

Габриела Попова - старши експерт "Образование" 

Марина Станимирова Краевска - родител, председател на Обществения съвет

Николета Тенчева Танева - родител, член на Обществения съвет

Мирослава Неделчева Аврамова - родител, член на Обществения съвет

Елина Анастасова Кузманова - родител, член на Обществения съвет

 

Резервни членове на Обществения съвет:

Снежина Иванова Минчева - родител, първа резерва на Обществения съвет

Росица Веселинова Димова - родител, втора резерва на Обществения съвет

Христна Драганова Христова - родител, трета резерва на Обществения съвет

Анелия Георгиева Радованович - родител, четвърта резерва на Обществения съвет