160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Работа по проекти

Проект „Равен достъп до училищно образование в условия на криза“

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

 viber_изображение_2021-11-05_13-17-42-162     viber_изображение_2021-11-05_13-17-42-263_1

Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

 

Училището участва в Дейност 1 „Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи“, като са осигурени 33 бр. лаптопа за ученици и 12 бр. лаптопа за учители.

 

Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“, от Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

Осигурени външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за обучение по безопасност на движението по пътищата, оборудвани с необходимите знаци.

Национална програма „ИКТ - Кандидатстване за хардуерно оборудване”

Доставени 2 бр. 65" интерактивни дисплеи с вграден компютър за нуждите на училището.

 

 Проект BG05M9OP001-2.056-0020 "Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

 

Училището е партньор на Община Казанлък и ще изпълнява дейности за периода от януари 2022 година до юни 2023 година.

 

Общата цел на проекта е повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността на уязвимите групи в община Казанлък чрез прилагане на интегриран подход и изпълнение на комплексни мерки.

Специфичните цели на проекта по ОПРЧР са подкрепа за интеграция на пазара на труда в община Казанлък, подобряване достъпа до социални и здравни услуги, развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи в общността.

Специфичните цели на проекта по ОПНОИР са осигуряване на достъп до образование и обучение за децата и учениците от детски градини и училища от община Казанлък.

Изпълняват се две дейности: работа с родителите за съпричастност към образователния процес и занимания с ученици. Заниманията за общо 26 ученици и техните родители се осъществяват в отделни клубове – „Мама, татко и аз“ и „Ние, вие и те“.

 

Схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на Държавен фонд „Земеделие“.

Учениците от І до ІV клас получават мляко и млечни продукти, плодове, зеленчуци и пчелен мед в индивидуални опаковки. Основната цел е чрез консумацията да се доставя на организма витамини, минерали и хранителни вещества, които са необходими за развитието на подрастващия организъм, както и да се възпитават навици и поведение при децата за изграждането на осъзнати хранителни предпочитания и самостоятелно информиран избор на храна.

 

Национална програма „Без свободен час“

Чрез Програмата се създават условия за непропускане на учебно съдържание и на възможности за достатъчно учебно време за усвояването и осмислянето му чрез осигуряване на заместващи учители и други педагогически специалисти.

 

Образователна програма „Нестле за по-здрави деца“ 

Целта на програмата е да насърчи балансираното хранене и активния начин на живот при децата на възраст между 3 и 12 години. Желанието и амбицията на програмата не е просто да осигурява и възпитава българските деца в здравословен начин на живот, а да изгради една цялостна визия за израстването на бъдещите поколения. Принципите на тази визия са балансираната диета, активното ежедневие, устойчивостта и грижата за околната среда, приети за ключови във възпитаването на децата и насърчаването към един полезен начин на живот. От тях се ражда и методът за постигането и отстояването на тези цели и принципи на програмата. „Нестле за по-здрави деца“ създава забавни и интерактивни уроци за училища и детски градини из цяла България, които да даде нужния тласък на малки и големи в постигането на здравословния живот.