160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Работа по проекти

 

Информация за изпълнение на проекти и национални програми в училище през учебната 2021/2022 г.

 1. Проект „Подкрепа за успех“

От учебната 2021/2022 г. със Заповед на министъра на образованието училището е включено в списъка на образователните институции, които ще изпълняват Дейност 6 „Осъществяване на обща подкрепа чрез кариерно ориентиране с цел подготовка за преход към следваща степен, за мотивация за продължаване на образованието, за участие на пазара на труда, кариерно ориентиране за учениците от прогимназиалния етап на образование (от 5-ти до 7-ми клас) посредством центровете за подкрепа за личностно развитие, включително и по обучителната система STEM, когато е приложимо и др.“

Дейността има за цел да мотивира и насочва към системата на професионалното образование учениците. Изпълнението на дейността ще създаде информационни и диагностични ресурси за осигуряване на устойчивост в работата по кариерно ориентиране с учениците от V-VII клас.

Дейностите за кариерно ориентиране на ученици от V до VII клас от училището, ще се извършва от кариерните консултанти на центровете за подкрепа за личностно развитие на два етапа:

 • групови дейности за запознаване или информиране за професии с първа, втора и трета степен на професионална квалификация от СППОО;
 • определяне на професионалните интереси на учениците (дейността се провежда индивидуално).

 

 1. Проект „Равен достъп до училищно образование в условия на криза“

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

 viber_изображение_2021-11-05_13-17-42-162     viber_изображение_2021-11-05_13-17-42-263_1

Специфичните цели са:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

 

Училището участва в Дейност 1 „Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи“, като са осигурени 33 бр. лаптопа за ученици и 12 бр. лаптопа за учители.

 

 1. Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

Основната цел е привличането на родителите в училищния живот на децата им за допринасяне на по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда; за превръщането на училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за преживявания и учене на учениците; за развиване на положително им отношение към ученето и редовното им посещение в училище.

Дейност 1. Организиране и провеждане на срещи с родителите

Дейност 2. Организиране и провеждане на общо мероприятие за включените

паралелки от училището в националната програма – Спортен празник през м. април 2022 г.

 

 1. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“

Целта е да мотивираме и насърчим активното учене на учениците и да отговорим на образователните им потребности, като обединим стандартните методи на образователния процес с нов интерактивен метод на представяне на миналото на България – чрез богатата нагледност в музейна среда, филмовото изкуство, автентична възстановка на личности и събития и патриотични игри. Осъществяването на проекта дава възможност за съвместна работа с другите културни институции и организации, пренася учениците в по-различна, по-интересна среда на получаване на информация. Посещенията в музеите съдействат за допълване на знанията на учениците от класно -урочната  система, но създава ясни и трайни представи за личности, събития и факти. Интерактивните уроци провокират интересът на учениците към миналото, изкуството, към великите личности от нашата история.

Трите интерактивни образователни спектакъла като уроци по Родолюбие пред учениците от І до ІV клас ще бъдат представени от д-р Искрен Красимиров, основател на „НЕзабравимата България“.

Екскурзията с учебна цел е по маршрут: гр. Казанлък - гр. Калофер – гр. Карлово – гр. Казанлък, където ще бъдат посетени Национален музей „Христо Ботев“, Даскал Ботевото училище – взаимно и класно, Национален музей „Васил Левски“.

 

 1. Проект BG05M9OP001-2.056-0020 "Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

 

Училището е партньор на Община Казанлък за период от две години, считано от октомври 2021 година.

 

Общата цел на проекта е повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността на уязвимите групи в община Казанлък чрез прилагане на интегриран подход и изпълнение на комплексни мерки.

Специфичните цели на проекта по ОПРЧР са подкрепа за интеграция на пазара на труда в община Казанлък, подобряване достъпа до социални и здравни услуги, развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи в общността.

Специфичните цели на проекта по ОПНОИР са осигуряване на достъп до образование и обучение за децата и учениците от детски градини и училища от община Казанлък.

Изпълняват се две дейности: работа с родителите за съпричастност към образователния процес и занимания с ученици. Заниманията за общо 26 ученици и техните родители се осъществяват в отделни клубове – „Мама, татко и аз“ и „Ние, вие и те“.

 

 1. Национална програма „Отново заедно

През лятната ваканция на 2021 година 22 ученици и 2 учители имаха възможност да прекарат пет незабравими дни на българското Черноморие, като всички разходи за тях бяха осигурени от Програмата.

 

 1. Схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на Държавен фонд „Земеделие“.

Учениците от І до ІV клас получават мляко и млечни продукти, плодове, зеленчуци и пчелен мед в индивидуални опаковки. Основната цел е чрез консумацията да се доставя на организма витамини, минерали и хранителни вещества, които са необходими за развитието на подрастващия организъм, както и да се възпитават навици и поведение при децата за изграждането на осъзнати хранителни предпочитания и самостоятелно информиран избор на храна.

 

 

 1. Национална програма „Без свободен час“

Чрез Програмата се създават условия за непропускане на учебно съдържание и на възможности за достатъчно учебно време за усвояването и осмислянето му чрез осигуряване на заместващи учители и други педагогически специалисти.