160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Нормативни документи

Прикачени документи

УУП 7 б 2022-2023.pdf
УУП 7 а 2022-2023.pdf
УУП 6 в 2022-2023.pdf
УУП 6 б 2022-2023.pdf
УУП 6 а 2022-2023.pdf
УУП 5б 2022-23.pdf
УУП 5а 2022-23.pdf
УУП 4б 2021-22.pdf
УУП 4а 2021-22.pdf
УУП 3б 2021-22.pdf
УУП 3а 2021-22.pdf
УУП 2б 2022-2023.pdf
УУП 2а 2022-2023.pdf
УУП 1в 2022-23.pdf
УУП 1б 2022-23.pdf
УУП 1а 2022-23.pdf
Мерки противодействие училищен тормоз
Мерки за повишаване качеството на образование
График контролни и класни работи
График за консултации по предмети
График консултации ЦОУД - начален и прогимназиален етап
Програма за занимания по интереси
Правила за работа и обучение в извънредна епидемична обстановка
Правилник за дейността
Организация на учебния ден
Годишен план
Програма уязвими групи
Програма намаляване дела на преждевременно напусналите училище
декларация работно време на директора
Форма на обучение за учебната 2022/2023 година
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, ГР. КАЗАНЛЪК ЗА ПЕРИОДА 2021- 2024 година