160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Нормативни документи

Прикачени документи

ЕТИЧЕН КОДЕКС
График консултации ЦОУД - прогимназиален етап 2 срок на уч. 2023/2024 г.
График консултации ЦОУД - начален етап 2 срок на уч. 2023/2024 г.
График за консултации по предмети 2 срок на уч. 2023/2024 г.
График за класни и контролни работи 2 срок на уч. 2023/2024 г.
Програма за занимания по интереси
Мерки за повишаване качеството на образованието
Годишен план
Стратегия за развитие на училището 2023 - 2028 г.
План-прием за учебна 2023/2024 година
Декларация работно време на директора
Организация учебен ден 2023-2024
УУП 7в 2023-24
УУП 7б 2023-24
УУП 7а 2023-24
УУП 6б 2023-24
УУП 6а 2023-24
УУП 5б 2023-24
УУП 5а 2023-24
УУП 4б 2023-24
УУП 4а 2023-24
УУП 3б 2023-24
УУП 3а 2023-24
УУП 2в 2023-24
УУП 2б 2023-24
УУП 2а 2023-24
УУП 1б 2023-24
УУП 1а 2023-24
Програма намаляване дела на преждевременно напусналите училище
Форма на обучение за учебната 2023/2024 година
Мерки противодействие училищен тормоз
Програма уязвими групи
Правилник за дейността
Правила за работа и обучение в извънредна епидемична обстановка