160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Нормативни документи

Прикачени документи

Правилник за дейността
График за консултации по предмети 2 срок уч. 2022/2023 г.
График консултации ЦОУД - прогимназиален етап 2 срок на уч. 2022/2023 г.
График консултации ЦОУД - начален етап 2 срок на уч. 2022/2023 г.
График за класни и контролни работи 2 срок на уч. 2022/2023 г.
УУП 7 б 2022-2023.pdf
УУП 7 а 2022-2023.pdf
УУП 6 в 2022-2023.pdf
УУП 6 б 2022-2023.pdf
УУП 6 а 2022-2023.pdf
УУП 5б 2022-23.pdf
УУП 5а 2022-23.pdf
УУП 4б 2021-22.pdf
УУП 4а 2021-22.pdf
УУП 3б 2021-22.pdf
УУП 3а 2021-22.pdf
УУП 2б 2022-2023.pdf
УУП 2а 2022-2023.pdf
УУП 1в 2022-23.pdf
УУП 1б 2022-23.pdf
УУП 1а 2022-23.pdf
Мерки противодействие училищен тормоз
Мерки за повишаване качеството на образование
Програма за занимания по интереси
Правила за работа и обучение в извънредна епидемична обстановка
Организация на учебния ден
Годишен план
Програма уязвими групи
Програма намаляване дела на преждевременно напусналите училище
декларация работно време на директора
Форма на обучение за учебната 2022/2023 година
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, ГР. КАЗАНЛЪК ЗА ПЕРИОДА 2021- 2024 година