160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Ученически съвет

Цели и задачи

Ученическият съвет е организация, чиято дейност е свързана с вземане на решения относно учениците и учебния процес. Тези решения се представят пред Ръководството на ОУ”Св.Паисий Хилендарски”, гр.Казанлък и Педагогическия съвет. Основната цел на УС е да осъществява връзка между учениците – от една страна и горепосочените институции – от друга. УС има четири основни задачи:

 1. Защита на правата на учащите в ОУ”Св.Паисий Хилендарски”, гр.Казанлък в съответствие с Правилника на училището и Международните конвенции за правата на детето и човека.
 2. Съблюдава за изпълнението на задълженията на учениците в съответствие с Правилника на ОУ”Св.Паисий Хилендарски”, гр.Казанлък
 3. Организиране на вътре- и извънкласни занимания, състезания, концерти, конкурси и пр.
 4. Представляване на учениците пред други институции.

Състав – ученически съвет:

 1. ІVА КЛАС – Янимира Миленова Тилева
 2. ІVБ КЛАС – Божидара Великова
 3. VА КЛАС –Станислава Василева Баева
 4. VБ КЛАС –Ана-Мария Антонова Тенева
 5. VIA КЛАС - Кейти Мослу
 6. VIБ КЛАС – Виктория Стойкова Станчева
 7. VIIА КЛАС – Михаела Веселинова Велчева 
 8. VIIБ КЛАС – Ванеса Цвяткова Годжанова

Ръководство – ученически съвет

 1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ванеса Цвяткова Годжанова
 2. ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ванеса Цвяткова Годжанова
 3. СЕКРЕТАР: Румяна Гешева