160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

КОВИД - 19

Информация за учебната 2021/2022 г.

Уважаеми родители,

Информираме ви, че училището има готовност да стартира присъствено обучение за учениците от І до ІV клас. То ще се възобнови при изпълнени едновременно следните условия:

  1. осигурено необходимото количество неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19 (за учениците от МОН, за персонала – от училището).
  2. Писмено декларирано съгласие на поне 50% от родителите за всяка паралелка за провеждане на изследване за COVID-19 на учениците два пъти седмично с неинвазивни бързи антигенни тестове или представени валидни документи за преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.
  3. Педагогическият и непедагогическият персонал разполага с валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването или е дал съгласие за провеждане на изследване за COVID-19 в институцията два пъти седмично.

Всеки родител, който желае детето му да се върне в училище, следва да подаде до два дни по-рано декларация за съгласие за тестване на място в училище, чрез електронна поща ouphkk@abv.bg или чрез електронен дневник.

Тестването на учениците ще се провежда в два дни от седмицата (понеделник и четвъртък), сутрин в 07,30 ч. в съответната класна стая от определените със заповед на директора служители и доброволци (притежаващи „зелен сертификат“). След тестването повърхностите се дезинфекцират, стаите проветряват, а учениците задължително извършват хигиена на ръцете чрез измиване с топла вода и сапун или чрез дезинфекция на ръцете.

Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава присъствено училище. Учениците, които разполагат с валидни документи за преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване, може да не бъдат изследвани. В случаите когато присъственото обучение се възобновява в дни, различни от понеделник и четвъртък, изследване се извършва в първия присъствен ден от седмицата. Ако първият присъствен ден е вторник, следващото изследване се прави в четвъртък. Ако първият присъствен ден е сряда или петък, следващо изследване през седмицата не се извършва.

Изследването на ученици със специални образователни потребности се извършва в домашни условия в понеделник и в четвъртък. Тестовете се предоставят на родителите не по-късно от един ден преди деня, определен за изследване. При отрицателен резултат от проведения в домашни условия тест учениците посещават училище, като родител декларира, че са спазени упътванията за изследване и полученият резултат е отрицателен, съобразно указанията на производителя. В случаите, когато присъственото обучение се възобновява в дни, различни от понеделник и четвъртък, изследване се извършва в първия присъствен ден от седмицата. Ако първият присъствен ден е вторник, следващото изследване се прави в четвъртък. Ако първият присъствен ден е сряда или петък, следващо изследване през седмицата не се извършва.

При констатиран положителен резултат ученикът се отделя при медицинския специалист за пряко наблюдение, информират се родителите и се прилагат т. нар. протоколи от Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, утвърдени със Заповед № РД09-4247/08.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката и Заповед № РД-01-911/08.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

Ученикът се допуска обратно в училище само при предоставяне на отрицателен резултат от извършено лабораторно изследване за Ковид-19 или валиден документ, че е клинично здрав. Уточняващото (потвърждаващото) изследване следва да се проведе до 24 часа от положителния резултат от бързия антигенен тест, проведен в училище. На ученика се поставят отсъствия по уважителни причини по смисъла на чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредбата за приобщаващото образование, без да е необходимо представяне на медицински документ в деня, в който е установен положителен резултат от теста в училището. Учениците от паралелката продължават да се обучават присъствено до момента на потвърждаване на положителния резултат от тест, проведен в лабораторни условия. В случай на потвърден положителен резултат, учениците от паралелката се карантинират като контактни лица и преминават в ОРЕС. При липса на положителен резултат, паралелката продължава присъственото обучение.

За учениците, чиито родители не са дали съгласие за изследване, се организира обучение от разстояние в електронна среда. В тези случаи не се прилага процедурата по чл. 40д от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование, като родителите не подават заявление за преминаване в ОРЕС и не се изисква разрешение от началника на РУО – Стара Загора.

Към настоящата информация са приложени:

Насоки_училища_и_ЦСОП_30112021

Декларация за съгласие

Декларация съгласие за ученик със СОП

Декларация за резултат от изследване (за СОП)

 

 

Правила за работа в условия на COVID - 19 през учебната 2021 - 2022 г.  

Процедура за обучение на ученик в дневна форма в електронна среда от разстояние, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен:

Заявление ОРЕС и декларация

ПРОЦЕДУРА ЗА ОРЕС

Работно време на канцеларията за подаване на заявления и декларации за обучение на ученик в дневна форма в електронна среда: всеки работен ден от 08,30 ч. до 10,30 ч.