160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Национална програма „Иновации в действие“

В изпълнение на дейностите по Национална програма „Иновации в действие“ ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, гр. Казанлък бе домакин на среща с партньори VІ ОУ „Свети Никола“, гр. Стара Загора и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Хасково. Основната тема беше въведената в училището от учебната 2020/2021 г. иновация в сферата на графичния дизайн. Учениците от 3а клас и техният преподавател инж. Борислава Минчева представиха иновативния процес и продукти в тяхното пряко приложение в училищния живот. Споделиха и демонстрираха предизвикателствата и постиженията си в реална среда. Целта на обмяната на опита е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.
Срещата беше втора по ред, а на първата домакин бяха учителите и учениците от VІ ОУ „Свети Никола“, гр. Стара Загора.
Като краен продукт ще бъде изработена брошура, показваща значимостта на графичния дизайн за училищната общност, както и моменти от двете срещи между училищата – партньори.
 
 
 
 
 
 
 
 
Може да бъде изображение с на закритоМоже да бъде изображение с на закрито