160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Списъци на допуснатите кандидати до интервю за заемане на учителски длъжности и за непедагогически персонал